ОНХС, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд

ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВАХ МАЯГТ

ОНХС-ийн хөрөнгийг юунд зарцуулах талаар иргэд жил бүр 1-5 дугаар сард баг/хорооны Засаг даргадаа дамжуулан саналаа гаргадаг. Засаг дарга саналуудыг нэгтгээд 5 сарын 31-ээс өмнө хуралддаг ИНХ-д хэлэлцүүлдэг. Энэ хуралдаан нь гаргасан саналаа батлах гол ач холбогдолтой тул иргэд заавал оролцох шаардлагатай. Санал авах ажлыг баг/хорооны Засаг дарга зохион байгуулдаг ба саналын хуудасны иргэнд үлдэх хэсэгт ИНХ-ын товыг бичсэн байдаг.

Хаяг

Монгол улс, Орхон аймаг, Эрдэнэт хот, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газар

Утас, и-мэйл

(+976) 7035-3511 info@erdenet.mn

Саналаа илгээх хэсэг

Хувийн мэдээлэл

Орхон аймаг

Сум:

Баг:

Ам бүлийн тоо:

Ам бүл дэх 18-аас дээш настай хүний тоо:

Овог:

Нэр:

Хаяг:


Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ

2. Аймгийн сум, багт Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ямар хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж бодож байна вэ? Энэ хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хэдэн хүн үр өгөөжийг хүртэх боломжтой вэ?

Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний нэр

Төсөл хэрэгжих байршил, хүчин чадал

Нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл/ үр өгөөжийг хүртэх хүний тоо, тайлбар

Таны санал 1.

Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний нэр, төсөл хэрэгжих байршил, хүчин чадал, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл/ үр өгөөжийг хүртэх хүний тоо, тайлбар


Таны санал 2.

Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний нэр, төсөл хэрэгжих байршил, хүчин чадал, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл/ үр өгөөжийг хүртэх хүний тоо, тайлбар


Таны санал 3.

Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний нэр, төсөл хэрэгжих байршил, хүчин чадал, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл/ үр өгөөжийг хүртэх хүний тоо, тайлбар


Таны санал 4.

Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний нэр, төсөл хэрэгжих байршил, хүчин чадал, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл/ үр өгөөжийг хүртэх хүний тоо, тайлбар


Таны санал 5.

Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний нэр, төсөл хэрэгжих байршил, хүчин чадал, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл/ үр өгөөжийг хүртэх хүний тоо, тайлбар


Саналаа илгээсэн: 2022 оны 05-р сарын 21 өдөр

Тэмдэглэл: Иргэдийн саналыг эрэмбэлж нэгтгэн, 2021-05-31-ны өдөр багийн ИНХ-аар хэлэлцэж батлах тул ИРГЭН ТА хуралдаа идэвхтэй оролцоно уу.

Жич: Та нэгдмэл сонирхолтой иргэдтэй бүлэг болж саналаа нэгтгэн баталгаажуулсан тохиолдолд таны болон танай бүлгийн санал олонхын саналаар дэмжигдэн дээгүүр эрэмбэлэгдэх давуу талтай.