ОНХС, Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд
иргэдээс санал авах хугацаа дууссан байна...

Дараагийн санал авах хүртэл түр хүлээнэ үү!